Driftstatus

ledningsarbejde

vandkvalitet

Kvaliteten af vandet, der sendes ud til forbrugerne fra Djurs Vands vandværker, kontrolleres løbende, og det sker flere steder på vandets vej fra boring til forbruger.

 

Hyppighed og kontrolsteder er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Heri er også indgående bestemt, hvilke stoffer der skal kontrolleres for.

 

I boringerne kontrolleres råvandet (det ubehandlede grundvand) hvert 4. år. Det behandlede vand (efter iltning og filtrering af jern og mangen) kontrolleres på vandværket og på udvalgte steder på ledningsnettet. Kontrollen er omfattende, og indeholder bl.a. analyser for bakterier og en lang række miljøfremmede stoffer. Kontrol af det behandlede drikkevand sker flere gange om året.

 

Djurs Vand har aftale med analyselaboratoriet Eurofins om udtagning og analyse af vandprøverne.

 

Analyserapporter fra Djurs Vands vandværker og forsyningsområder (udarbejdet af Eurofins) kan ses HER...

hårdhed

Hårdheden er et udtryk for mængden af de opløste grundstoffer calcium og magnesium i vandet. Der er tale om en beregnet værdi, og altså ikke en faktisk målt værdi som ved de fleste andre stoffer i analyserapporterne. Hårdheden angives normalt i tyske hårdhedsgrader (°dH), hvor 1 hårdhedsgrad svarer til 2,8 gange summen af ionerne Ca2+ og Mg2+ angivet i meq/l.

Den lovbestemte grænseværdi for vandets hårdhed er 5–30 °dH. Den lave værdi er fastsat udfra en sundhedsmæssig betragtning, mens et indhold på mere end 30 °dH forøger risikoen for uønskede store kalkaflejringer i ledningsnet, installationer og husholdningsmaskiner.


Indholdet af calcium og magnesium, og dermed vandets hårdhed, er betinget af de geologiske forhold, og der kan være meget store lokale variationer.

Vandets hårdhed fra Djurs Vands vandværker:

VandværkHårdhed
Egedal Vandværk15 °dH

Følle Vandværk

14 °dH

Handrup Bakker Vandværk

12 °dH

Skader Vandværk

15 °dH

Søby Vandværk15 °dH

Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader (°dH)

Betegnelse    Hårdhed [°dH]
Meget blødt0 - 4
Blødt4 - 8
Middelhårdt8 - 12
Temmelig hårdt12 - 18
Hårdt18 - 24
Meget hårdt24 - 30
Særdeles hårdt> 30

PRISER

Leveringsbestemmelser

Prisen på det vand, som Djurs Vand leverer til sine kunder, er sammensat af mange faktorer.
Nedenfor kan kan du downloade dokumenter vedr. priser på de ydelser og produkter du kan købe fra DjursVand.


Alle vandforsyninger, der leverer vand til mere end 10 husstande, skal udarbejde et regulativ. Regulativet fastlægger en række praktiske forhold og forpligtelser mellem vandforsyningen og forbrugerne, bl.a. retten til forsyning med vand og måling af vandforbruget.


Regulativet er udarbejdet i medfør af vandforsyningslovens § 55, og er godkendt af Syddjurs Kommune den 29. august 2007.


Klage
Med virkning fra 1. oktober 2015 er reglerne for forbrugerklager ændret, så det nu er muligt at klage over vandforsyningens afgørelser.


Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for: Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.


Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.


Ved at klikke nedenfor kan du downloade alle relevante priser og informationer.