GENVEJE

29.09.2022, kl. 14.15 - Handrup Bakker Vandværk

UV-behandling iværksat  - Kogeanbefalingen OPHÆVES.

 

Syddjurs Kommune har i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet at ophæve kogeanbefalingen af drikkevandet fra Handrup Bakker Vandværk. Kogeanbefalingen ophæves fordi Djurs Vand har installeret et UV-anlæg til desinfektion af alt vand, der pumpes ud fra vandværket.

UV-anlægget er stillet tilrådighed af firmaet Silhorko, der er eksperter i vandbehandling og vandværksbygning. Om UV-behandling af drikkevand skriver Silhorko: "Ultraviolet lys (UV) er en teknologi, der effektivt begrænser mikrobiologisk vækst i vand. UV-lys inaktiverer bakterier, vira, alger og svampe ved at nedbryde mikroorganismernes DNA i løbet af få sekunder. Desinfektion med UV-lys kan anvendes til stort set alle vandtyper uden at efterlade biprodukter eller påvirke vandets smag og kvalitet".

Der er tale om en midlertidig løsning, der opretholdes indtil prøver viser, at råvandet med sikkerhed er fri for bakterier.

Syddjurs Kommune har i forbindelse med tilladelsen til UV-behandlingen af drikkevandet fra Handrup Bakker Vandværk stillet skærpede krav til prøvetagning på vandværket.

 

28.09.2022 - Handrup Bakker Vandværk

UV-anlæg indsat på vandværket - Kogeanbefalingen opretholdes.

 

Der er i dag monteret et UV-anlæg på Handrup Bakker Vandværk. UV-anlægget er stillet til rådighed af firmaet Silhorko, der er eksperter i vandbehandling og vandværksbygning. Der er tale om en midlertidig løsning indtil analyserresultaterne igen viser "rent vand".

Om UV-behandling af drikkevand skriver Silhorko: "Ultraviolet lys (UV) er en teknologi, der effektivt begrænser mikrobiologisk vækst i vand. UV-lys inaktiverer bakterier, vira, alger og svampe ved at nedbryde mikroorganismernes DNA i løbet af få sekunder. Desinfektion med UV-lys kan anvendes til stort set alle vandtyper uden at efterlade biprodukter eller påvirke vandets smag og kvalitet".

Idet UV-behandling betragtes som en videregående vandbehandling skal Syddjurs Kommune give tilladelse til drift af anlægget. Ansøgning er indsendt, og vi står klar til at trykke på  start-knappen.

27.09.2022 - Handrup Bakker Vandværk

Mystik omkring analyseresultater - Kogeanbefalingen opretholdes.

 

Miljølaboratoriet Eurofins har hhv. tirsdag d. 20. og torsdag d. 22. september 2022 udtaget prøver af vandet der løber ind på vandværket (råvandet) og af drikkevandet ud fra vandværket.

Resultatet af begge prøver viser "rent vand" ud fra vandværket. Analysen af råvandet i den prøve, der blev udtaget tirsdag d. 20. september 2022 viser "rent vand" ind på vandværket, mens prøven af råvandet fra 22. september 2022 viser, at der fortsat er et indhold af enterokokker.

Det forhold, at analyserne viser, at der kommer vand med et indhold af enterokokker ind på vandværket, men rent vand ud fra vandværket, er en situation, der ikke umiddelbart kan forklares. Derfor er det i samråd med Syddjurs Kommune besluttet at opretholde kogeanbefalingen.

Det undersøges pt. om det er muligt, at installere et midlertidigt UV-anlæg på vandværket. UV-behandling er en metode til desinfektion af drikkevand.

Af yderligere tiltag for at opnå en god vandkvalitet er der iværksat en gennemskylning af råvandsledningerne, det vil sige af de ledninger, der transporterer vandet fra boringerne og ind på vandværket.

Syddjurs Kommune har udarbejdet en vejledning til, hvordan vandet kan bruges indtil det "gives frit" - se nedenstående:

 

21.09.2022 - Handrup Bakker Vandværk

Kildesporing peger på at en boring er forurenet - Kogeanbefalingen opretholdes.

 

Resultatet af de prøver som ingeniørfirmaet NIRAS udtog d. 20. september 2022 peger i retning af, at en boring er forurenet med Enterokokker i meget små koncentrationer. Boringen, der er én ud af tre boringer, er øjeblikkelit taget ud af drift.

Miljølaboratoriet Eurofins udtager nye prøver i morgen torsdag d. 22. september 2022. Prøverne fra Eurofins er i modsætning til prøverne fra NIRAS akkrediterede prøver. Der skal to på hinanden følgende "rene" og akkrediterede vandprøver til, før kogeanbefalingen kan ophæves. Resultatet af prøverne udtaget af Eurofins forventes i løbet af 4-5 dage. Det betyder, at kogeanbefalingen tidligst kan ophæves i uge 39/2022. 

Syddjurs Kommune har udarbejdet en vejledning til, hvordan vandet kan bruges indtil det "gives frit" - se nedenstående:

 

20.09.2022 - Handrup Bakker Vandværk

Kogeanbefalingen opretholdes - Kildesporingen intensiveres.

 

Vi har modtaget resultatet af de vandprøver der blev udtaget tirsdag d. 13. september 2022. Prøverne viser, at der fortsat er bakterier i vandet over de tilladelige værdier, hvorfor kogeanbefalingen opretholdes.

I konsekvens heraf er ingeniørfirmaet NIRAS bestilt til at bistå med kildesporingen. Dette sker blandt ved udtagning af vandprøver i boringer og på vandværk. NIRAS har laboratorieudstyr til hurtigdyrkning af bakterier, således at resultatet foreligger allerede efter 24 timer.

Det er dog vigtigt at understrege, at der skal to på hinanden følgende "rene" vandprøver til, før kogeanbefalingen kan ophæves. Disse prøver skal være udtaget af et akkrediteret laboratorium (f.eks. Eurofins).

Eurofins har parallelt med NIRAS' udtaget vandprøver på vandværket i dag - resultatet af disse prøver forventes i  løbet af 4-5 dage. Det betyder, at kogeanbefalingen tidligst kan ophæves i uge 39/2022. 

Syddjurs Kommune har udarbejdet en vejledning til, hvordan vandet kan bruges indtil det "gives frit" - se nedenstående:

 

14.09.2022 - Handrup Bakker Vandværk

Kildesporingen er iværksat med udtagning af en række vandprøver, der analyseres for bakterier.

 

Som et vigtigt led i at finde årsagen til bakterieindholdet i vandet fra Handrup Bakker Vandværk er der udtaget en række vandprøver på ledningsnettet, på vandværket og i boringerne til vandværket. Desværre tager det nogle dage at dyrke bakterierne på laboratoriet. Entrokokker tager f.eks 4-5 dage inden der foreligger et resultat. Vi kan derfor først sige noget om, hvorvidt kogeanbefalingen opretholdes tidligst i mandag d. 19. september 2022.

 

Syddjurs Kommune har udarbejdet en vejledning til, hvordan vandet kan bruges indtil det "gives frit" - se nedenstående:

 

13.09.2022

Handrup Bakker Vandværk
KOGEANBEFALING

I forbindelse med en rutinemæssig analyse af drikkevandet fra Handrup Bakker Vandværk er der konstateret et bakterie-indhold over den tilladelige værdi.
Det anbefales derfor, at alt vand, der anvendes til drikkevandsformål og madlavning, koges.

 

Djurs Vand har iværksat en omfattende kildeopsporing, hvor der blandet andet løbende udtages opfølgende vandprøver.

Årsagen til kogepåbuddet, er at der er konstateret et indhold af enterokokker på 1 pr. 100 ml. i en prøve udtaget hos en forbruger i Femmøller Strand.
Enterokokker må ikke findes i drikkevandet, hvorfor det af sikkerhedshensyn anbefales, at alle forbrugere koger vandet.

Djurs Vands hjemmeside opdateres løbende om udviklingen i sagen.      - KLIK PÅ KORTET FOR STØRRE UDGAVE...

YDELSER OG SERVICES FRA DJURS VAND ERHVERV A/S

Djurs Vand Erhverv A/S tilbyder at varetage driften af Vandforsyningens boringer, behandlings- og udpumpningsanlæg.

Læs mere...

Djurs Vand Erhverv A/S tilbyder at varetage bogholderi- og regnskabsopgaver for både store og små vandforsyninger.

Læs mere...

Djurs Vand Erhverv A/S kan tilbyde klasse B vandmålere i størrelserne Qn 1,5 og Qn 2,5 til fast pris pr. måler pr. år

Læs mere...