Driftsstatus

Anlægsarbejder

14.08.2019

ElsegÄrde Strand - nye forsyningsledninger

Djurs Vand påbegynder i august 2019 udskiftning af vandledningerne i sommerhusområdet ved Elsegårde Strand. Der skal anlægges helt nye vandledninger til alle ejendomme i området.

Projektet gennemføres, fordi det nuværende ledningsnet er nedslidt, og ofte har givet anledning til utilsigtede brud. Desuden ligger vandledningerne nogle steder på privat grund, og ofte med ukendt placering, hvilket har givet uheldige situationer med overgravede ledninger. De nye vandledninger anlægges alle i vejareal, og der etableres en ny stikledning til hver ejendom. Stikledningen føres normalt ca. 1 meter ind på grunden og afsluttes med en ny stophane. Djurs Vand kobler som udgangspunkt alle ejendomme over på det nye ledningsnet i målerbrønden.

Den høje grundvandsstand i sommerhusområdet betyder vanskelige betingelser for gravearbejdet. Derfor er anlægsarbejdet med de nye vandledninger begrænset til den del af året, hvor grundvandsstanden er lavest, hvilket sædvanligvis er månederne august til oktober. Der forventes at gå 2-3 år inden der er lagt nye vandledninger i hele området.

Arbejdet starter i august 2019 med nedgravning af ca. 700 meter forsyningsledning i skoven nord for sommerhusområdet.. Planen er først at udskifte vandledningerne i Jenlevej, Hjelmvej og Kristoffervejen, og herefter i sidevejene til Kristoffervejen, sådan at der arbejdes  fra nord mod syd.

Vi håber at kunne gennemføre arbejdet med mindst mulige gener for beboere og sommerhusgæster i området. Ethvert arbejde med de nye vandledninger indstilles i ferieperioder og omkring helligdage.

I perioder kan der forekomme lukkede veje i dagstimerne. Alle veje vil dog være genåbnet ved normal arbejdstids ophør. Der vil i hele perioden være tydelig skiltning i området, hvor der arbejdes.

Nogle steder har den nye vandledning en anden placering og forløb end den gamle ledning. Den gamle ledning kan f.eks være placeret i skellet mellem to grunde eller have et forløb henover en eller flere private grunde.

I disse tilfælde kan Djurs Vand ikke umiddelbart koble de nye vandledninger sammen i målerbrønden til den enkelte ejendom.

Det betyder, at der skal anlægges en ny ledning fra stophanen og frem til målerbrønden. Denne del af stikledningen er privat. Det er derfor grundens ejer, der skal afholde udgifterne til anlæg og vedligehold af denne del af ledningen, og dermed også skal afholde udgifterne ved omlægningen.

Såfremt det er nødvendigt at omlægge den private del af stikledningen, vil den enkelte grundejer modtage et brev herom

Vandforsyningsselskabets ret til at kræve den private del af stikledningen omlagt er omtalt i Djurs Vands regulativ pkt. 8.2.2.